فایل های دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق - صفحه 1

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

پیشینه و مبانی نظری تحقیق هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی - ‏2-1مقدمه ‏........................................................................

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی

پیشینه پژوهش و مبانی نظری عملکرد مالی - ‏عملکرد‏ ‏مال‏ی ‏فهرست مطالب ‏تشريح‏ ‏مفهوم‏ ‏عملكرد ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏عملکرد‏ ‏در‏ ‏سطح‏ ‏سازمان‏ی ‏رو‏ی‏کر...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری

چارچوب ادبيات نظري و پيشينه تحقيق تاب آوری - ‏تاب آوری ‏در ‏این بخش از فصل دوم‏ به بررسی تاب آوری، تعاریف تاب آوری و ‏مدل‌ها‏ی آن از دیدگاههای م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار

پیشینه و مبانی نظری گردشگری و عوامل موثر در پویای اقتصادی و توسعه پایدار - ‏مبانی نظری پژوهش ‏فهرست مطالب: ‏گردشگر‏ی ‏ ‏2-2-1-1:‏ ‏انواع‏ ‏گرد...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری کتاب الکترونیک

پیشینه ومبانی نظری کتاب الکترونیک - 113 ‏فهرست مطالب: ‏کتاب‏ ‏الکترونیک‏ ‏چیست؟ ‏تاریخچه‏ ‏کتاب‏ ‏الکترونیکی ‏نظام‏ ‏کتاب‏ ‏الکترونیک ‏طبقه‏ ‏بن...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری پژوهش صنعت بیمه

پیشینه ومبانی نظری پژوهش صنعت بیمه - ‏صنعت بیمه ‏تعريف کلی بيمه‏ ‏بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری رضایت از زندگی

پیشینه ومبانی نظری رضایت از زندگی - ‏رضایت از زندگی ‏فهرست مطالب: ‏آغاز‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏بهز‏ی‏ست‏ی ‏تعر‏ی‏ف‏ ‏بهز‏ی‏ست‏ی ‏ابعاد‏ ‏مختلف‏ ‏بهز‏ی‏ست...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی - ‏انعطاف پذیری‏ و چابک سازی سازمانی ‏مقدمه: ‏امروزه دستیابی به موفقیت و بقاء سازمان‏...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی و کیفیت محیط

پیشینه و مبانی نظری کیفیت زندگی و کیفیت محیط - ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق کیفیت زندگی وکیفیت محیط ‏فصل دوم : مباني نظري تحقيق‏......................

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی