فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی - 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی - 4 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی - 4 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی - 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی - 4 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی - 4 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان - 7 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده انجمن ها و نهادهاي حرفه اي و تخصصي روابط عمومي در ايران و جهان - 7 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده تصميم‌گيري - 37 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تصميم‌گيري - 37 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده تصميم‌گيري - 37 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مفهوم مديريت و روابط عمومي و كاربرد اينترنت در این زمینه - 9 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مفهوم مديريت و روابط عمومي و كاربرد اينترنت در این زمینه - 9 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده مفهوم مديريت و روابط عمومي و كاربرد اينترنت در این زمینه - 9 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده توسعه - 29 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده توسعه - 29 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده توسعه - 29 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده روابط عمومي سياره اي - 8 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده روابط عمومي سياره اي - 8 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده روابط عمومي سياره اي - 8 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مديريت منابع انساني 11 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت منابع انساني 11 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده مديريت منابع انساني 11 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق آماده مديريت آموزشگاه - 60 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت آموزشگاه - 60 برگ وورد قابل ویرایش - تحقیق آماده مديريت آموزشگاه - 60 برگ وورد قابل ویرایش

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی