پروپوزال بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی-علوم تربیتی

هـ - بيان مساله ( شامل تشريح ابعاد , حدود مساله , معرفي دقيق آن , بيان جنبه هاي مجهول و مبهم , متغيرهاي مربوطه سئوالات تحقيق , منظور تحقيق ) .
مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ، طی سه دهه ی اخیر، بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. حساسیت تعلیم و تربیت از یک سو و پیچیدگی جهان امروز از سوی دیگر، مدیران و معلمان آگاه تری را طلب می کند تا زمینه رشد جمعی را فراهم سازند(1).
انگیزه، نقش مهمی در توضیح موفقیت تحصیلی دانشجویان ایفا می کند(2)، از این رو یکی از ابعاد انگیزش، انگیزش یادگیری است. انگیزش یادگیری شامل فرآیندهای روان شناختی اساسی است که موجب برانگیختگی ، جهت و پایداری رفتار می شود، بنابراین، انگیزش یادگیری را می توان به عنوان جهت، تلاش، شدت و پایداری فراگیران تعریف کرد که قبل، حین و پس از آموزش، در جهت دهی به فعالیت های یادگیری نقش دارد(3).
ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، اﻧﮕﻴﺰش را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﮕﻴﺰه دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ . اﻧﮕﻴﺰه دروﻧﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﻻزم را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﺠﺎد کرده، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄثیر اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ دﺳﺖ می زند(4). اﻫﻤﻴﺖ انگیزش در ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺪون آن ﻳـﺎدﮔﻴﺮي اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴـﺖ. اﻧﮕﻴﺰش، اﻧﺠﺎم ﺗﻜﻠﻴﻒ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﻓﺮد را ﺗﺮﻏﻴﺐ می ﻛﻨﺪ ﺗـﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد اداﻣـﻪ د ﻫـﺪ همین طور ﺑـﺪون اﻧﮕﻴـﺰش، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آموزشی نیز بی اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد(5). ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ -ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ درﻃﺮح، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي و اﺟـﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد روشﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽﺷـﺪه ﺑـﺪون ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن ﮐﺎراﯾﯽ ﻻزم را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ(6)، بر این اساس پژوهش های گوناگونی در زمینه نقش انگیزش پیشرفت در پیشرفت تحصیلی انجام شده است که نشان داده اند، بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی رابطه مستقیمی وجود دارد(3).
از آن جا که ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺳﺖ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺪﻑ ﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ می باشد، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺭﺍ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ(7).
از این نظر، اهمیت درک تأثیر متغیرهای روانشناسی، شناختی و شخصیتی در موفقیت ها و عملکردهای تحصیلی دانشگاهی در دو حوزه نظری و عملی، بسیار حائز اهمیت است(8).
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﻪ ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ، ﻓﻌﺎل و آﻳﻨﺪه ﺳﺎز ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﻧﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻧﺘﺨﺎب، آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ آنها از شیوه ﻫﺎ و معیارها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺮط ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ آنها در اوﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮار گیرد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻣﺮ بسیار ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد(9).
در اﺳﺎس ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ (WHO) ﺳـﻼﻣﺖ «ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ»، ﺑﻠﮑﻪ «ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺧﻮب ﺑﻮدن ﺟﺴﻤﯽ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ»، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ(10).
سلامت اجتماعی نیز، استنباط فرد ازکیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان وگروه هاي اجتماعی که وي عضوي از آن هاست، تعریف شده است و پژوهشگران معتقدند که مقیاس سلامت اجتماعی، بخشی از سلامت و پاسخ هاي درونی فرد (احساس، تفکر و رفتار) را می سنجد که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعی اش است(11) و بنظر می رسد که افراد با سلامت اجتماعی بالاتر از درجه بالاتری از بازده فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی برخوردارند(12).
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ عمده اي که سلامت اﺟﺘﻤﺎعی در همه اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﻲ اﻓﺮاد دارد، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رسد زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزشی ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ و حیاتی ﭘﺮداﺧﺘﻪ شود(9) و از آن جا که میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از ملاک های کارایی نظام آموزشی است، کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی، به شناخت بهتر و پیش بینی متغیرهای مؤثر می انجامد(13)، از این رو با توجه به اهمیت سلامت اجتماعی در ابعاد مختلف یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی، در این پژوهش به بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشجویان ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال1396 پرداخته شده است.


و – سوابق مربوطه : ( بيان مختصر سابقه تحقيقات انجام شده پيرامون موضوع و نتايج تحصيل شده در داخل و خارج و نظريات علمي موجود در رابطه با مسئله ) .
بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی در چندین مطالعه مورد بررسي قرار گرفته است، که در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی توصیفی تحلیلی که توسط عجم در سال 95 با هدف ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻧﮕﻴﺰش و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ گناباد صورت گرفت، ﺗﻤﺎﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﮔﻨﺎﺑﺎد شامل 288 نفر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش نمونه ﮔﻴﺮي ﻃﺒﻘﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب شدند. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ؛ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻴﻴﺰ (Keyes) ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ(AMS) ولرند (Velrand) و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻮد. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ داده از آزﻣﻮن آﻣﺎري ANOVA، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و رگرسیون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ بدست آمده نشان داد که ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اما بین ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ (p<0/05). ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد که 5/46 درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (f= 57/48 و (p<0/01و همچنین 5/21 درﺻﺪ از وارﻳﺎﻧﺲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ تبیین شد f= 24/15) و (p<0/05. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در اﻧﮕﻴﺰش ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻘﺶ دارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷد ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ریزی ﻗﺮار ﮔﻴﺮد(9).
در پژوهشی مقطعی که در سال 92 توسط مولازاده و همکارانش با هدف ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فسا صورت گرفت، تعداد 372 نفر مورد بررسی قرار گرفتند و پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافیک، سلامت گلدبرگ 28 سوالی و انگیزه پیشرفت هرمنس توسط آن ها تکمیل شد. معیار موفقیت تحصیلی نداشتن واحد درسی افتاده و معدل نمرات بیش از 15 بود. آزمون های تی زوج و آنالیز واریانس و کای اسکور برای مقایسه گروه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین امتیاز انگیزه پیشرفت تحصیلی بین دانشجویان سال 1392 : 7/7± 5/83 ، سال 1391 : 7/7± 9/71 ، سال 1390 : 9/6± 6/72 و سال 1389 : 1/5±1/72 بود (001/0 .(P< رشته تحصیلی و میزان علاقه به رشته با امتیاز انگیزه پیشرفت، ارتباط داشت. بطوریکه بیشترین امتیاز بترتیب مربوط به رشته بهداشت، پزشکی و اتاق عمل بود. 7/69 درصد دانشجویان از سلامت روان برخوردار بودند. در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب، افسردگی، اختلال در سلامت جسمی و اختلال عملکرد اجتماعی، معدل ترم قبل با امتیاز افسردگی (r=-0/33 ،(P<0/01 و عملکرد اجتماعی (r=-0/25 ،(P<0/01 ارتباط معکوس معنی داری داشت، حدود 30 درصد دانشجویان امتیاز سلامت عمومی پایینی داشتند و موفقیت تحصیلی با افسردگی ارتباط داشت لذا پیشنهاد شد برنامه ریزی دقیق برای آموزش و بهبود سلامت دانشجویان این مرکز انجام گیرد(12).
در مطالعه به روش توصیفی- همبستگی که تمنایی فر و همکارش با ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، 304 دانشجوی دانشگاه کاشان که از سال 1386 تا 1387 در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند به‌ روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسش¬نامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. از معدل دانشجویان به‌عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تحلیل داده¬ها از شاخص¬های آمار توصیفی، آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و نرم‌افزار SPSS 15 استفاده شد. یافته¬ها نشان داد که بین انگیزش و پیشرفت تحصیلی، رابطه معنی‌داری وجود داشت( 001/0(p = . میانگین نمرات انگیزش پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت آماری معنی¬دار دا شت، به این صورت که انگیزش پیشرفت دختران بیشتر از پسران بود. رابطه بین انگیزش پیشرفت با سن نیز از نظر آماری معنی¬دار بود.( p=0/05) بین انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی، رابطه وجود دارد. همچنین تفاوت بین دانشجویان دختر و پسر از نظر انگیزش و پیشرفت تحصیلی معنی¬دار است و انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از پسران است. سن نیز با انگیزه پیشرفت رابطه دارد(7).
در یک مطالعه مقطعی که توسط امرائی در سال 2011 با هدف ارتباط بین انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان صورت گرفت، 252 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران پرسشنامه انگیزشی تحصیلی را تکمیل کردند. این پرسشنامه 43 سوالی، 8 جنبه انگیزش را اندازه گیری کرد. معیار موفقیت تحصیلی به صورت علامتی بود که خود دانشجویان آن را گزارش می کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 با استفاده از ضريب همبستگی پيرسون تجزيه و تحليل شدند.نتایج نشان داد که بين انگيزه تحصيلي و پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. علاوه بر این مقیاس کار، تلاش، رقابت، نگرانی اجتماعی در هشت مقیاس، رابطه قابل‌توجهی با موفقیت آکادمیک داشتند. با توجه به نتایج، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیازمند هماهنگی و تعامل بین جنبه های مختلف انگیزه است(14).
دسته بندی: علوم انسانی » روانشناسی-علوم تربیتی

تعداد مشاهده: 89 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 8

حجم فایل:36 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    پروپوزال بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  • محتوای فایل دانلودی:
    پروپوزال بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان