پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی

دسته بندي : تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بررسي و سنجش ميزان و منشأ پديدارهاي آسيب شناختي جامعه و وقوف علمي نسبت به ميزان، گستره و علل آنها از مسايل با اهميت در نظر جامعه شناسان در يك قرن اخير بوده است. اين اهميت به ويژه در جامعة ايران كه مصداق بارزي از جامعه اي در حال عبور از مظاهر سنت به اشكال مدرن است و در اين گذار تاريخي با حوادث و مسايل گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي روبرو بوده و هست، مشهودتر به نظر مي رسد. برخي از محققان ايراني در يك دهه اخير بر اين باور بوده اند كه ايران و بسياري از جوامع جهان سوم، عموماً در شرايط آنوميك به صورت حاد يا مزمن به سر مي برند. يعني نوعي وضعيت آنوميك كه اغلب در فرآيند گذار شتابان از جامعه پيش مدرن به مدرن و در نتيجه جريان هاي نوسازي پديد مي آيد و وضعيت پيچيده اي است كه با بي هنجاري يا ضعف هنجاري و تعارض همراه است. اساس هر نظم اجتماعي را عاطفه و تفاوت مندي تشكيل مي دهد كه ريشه در وابستگي و ارتباط عاطفي به جمع با احساس عضويت دارد. اما پديده اي مانند بي تفاوتي اجتماعي، بيانگر بي احساسي، بدبيني، بي ميلي و به عبارت بهتر نوعي افسردگي اجتماعي است. از اين رو در منظري آسيب شناختي، بي تفاوتي در جامعه نوعي بيماري اجتماعي شناخته مي شود همانگونه كه در نقطه مقابل آن، هرگونه اعتناي اجتماعي و نوعدوستي در حيات فردي و اجتماعي، نشانه پويايي و سلامت اجتماعي است . بسياري از متخصصان علم اجتماعي، با در نظر داشتن كاركردهاي منفي بي تفاوتي اجتماعي، به بيان اهميت مساله بي تفاوتي اجتماعي در اين رابطه پرداخته اند .آبرل معتقد است در هر جامعه برخي شرايط بنيادين وجود دارد كه در صورت عدم وجود آنها، جامعه به شدت دچار اختلال خواهد شد؛ يكي از مهمترين اين عوامل، اين است كه جمعيت يك جامعه بي تفاوت شود و اين براي آن جامعه تهديدي جدي به شمار مي رود تا آنجا كه همة ساختارها را تحت تأثير قرار خواهد داد. (روز ، 2001، 23)
اما درباره تفکر انتقادی باید گفت که تعاريف تفكر انتقادي بسيار متنوع است و درباره آن سردرگمي هايي نيز وجود دارد. به دليل اين سردرگمي ها و تعاريف متفاوت، انجمن فلاسفه آمريكا در سال 1990 يك تعريف اجماعي را طي پروژه دلفي به اين شرح ارائه داد تفكر انتقادي قضاوت هدفمند و خودتنظيم است كه در نتيجه تفسير، تجزيه و تحليل، ارزشيابي و استنباط شكل مي گيرد. آن توضيح، مستند، مفهومي، متدولوژي، معياري و به علاوه، تفكر انتقادي زمينه قضاوت به شمار مي آيد که يك فرايند غير خطي است و در آن به زمينه، معيارها و ملاك هاي يك مسأله با هم توجه مي شود، اطلاعات جديد سازمان دهي و اطلاعات قبلي سازمان دهي مجدد مي شوند تا به يك پاسخ جديد براي موقعيت جديد منجر شود.)باروز ، 1982، 45)
ابعاد تفكر انتقادي كه بر مبناي آن آزمون هاي تفكر انتقادي از جمله آزمون تفكر انتقادي كاليفرنيا و واتسون ساخته شده اند شامل مهارت هاي شناختي یا مهارت ها و جنبه هاي عاطفي یا گرايش ها هستند. مهارت هاي تفكر انتقادي شامل تفسير، استنباط، توضيح، ارزشيابي، خود تنظيمي، تجزيه و تحليل، استدلال قياسي و استقرايي مي باشد. (ادیب، 1389، 12)
در باب گرايش هاي تفكر انتقادي پروژه تحقيقي دلفي انجمن فلاسفه آمريكا يك متفكر انتقادي ايده آل را چنين معرفي مي كند: متفكر انتقادي ايده آل عادت به جستجوگري، خوب فهميدن، استدلال صادقانه، ذهنيت باز، انعطاف پذيري، منصف بودن در ارزشيابي، صداقت در برخورد با سوگيري هاي فردي، قضاوت محتاطانه، توجه مجدد، روشن بودن در مباحث، نظام مندي در موضوعات پيچيده، كوشش در جستجوي اطلاعات مربوطه، استدلال در انتخاب معيار، تمركز در جستجو و اصرار در يافتن نتايج تحقيق دارد. (بدری، 1387، 98)
پرورش قدرت تفكر يكي از اهداف اصلي آموزش محسوب مي شود. تفكر در مورد تفكر در راستاي بهبود فرايند فكر، در قلب تفكر انتقادي جاي دارد. متخصصين امر و نظريه پردازان، به طور كلي تفكر انتقادي را شامل تجزيه و تحليل، ارزشيابي و استنباط دانسته اند. تعبير و تفسير، تبيين و خودتنظيمي از جمله مؤلفه هاي محوري تفكر انتقادي قلمداد مي شود. تفكر انتقادي، تحت عنوان توانايي كند و كاو يك مساله، مشكل يا وضعيت به منظور يكپارچه سازي كليه اطلاعات موجود درباره موضوع مورد بررسي و نيل به يك راه حل يا فرضيه جهت موجه ساختن جهت گيري فرد، تعريف شده است. همچنين تفكر انتقادي به بررسي فرضيه ها، درك ارزشهاي نهفته، ارزيابي شواهد و سنجش نتيجه گيري ها گفته مي شود. (توسلی، 1382، 67)
تنوع موجود در مفاهيم بيان شده در ادبيات تفكر انتقادي منجر به برخي سردرگمي ها در اين حيطه شده است. نظريه پردازان تفكر انتقادي از تفكر انتقادي و ديگر اصطلاحات آن كه اجزاي تفكر انتقادي را تشكيل مي دهند به جاي يكديگر استفاده كرده اند. نويسندگان بسياري، در افزايش تعاريف و تعبير و تفسيرهاي به عمل آمده از تفكر انتقادي نقش ايفا كرده اند. شواهد فزاينده اي حاكي از آنند كه احتمالاً تفكر انتقادي در صورتي رخ داده و تداوم مي يابد كه از سوي ديگران مورد حمايت قرار گرفته و به كرات تمرين شده و با بافت موقعيت هاي عملي مرتبط باشد. با اين حال برخي مغايرت ها و تناقضات وجود دارد كه آيا تفكر انتقادي يك توانمندي ذاتي است يا توانمندي و مهارت يادگيري مترقي است، يك نگرش آموزشگاهي است و يا يك فرايند هميارانه محسوب مي شود. (چلبی، 1375، 54)
تفكر انتقادي در ادبيات به طرق بسيار تشريح و تبيين شده است. تنوع و تفاوت بسياري بين اين تبيين ها مشاهده مي شود، وليكن تشابه هايي نيز ميان آنها وجود دارد كه مشهود است. با اين حال هنوز هم اصطلاحات استفاده شده، پيچيده بوده و به خوبي تشريح نشده اند. نتيجه اين تنوع، فقدان توافق است، كه موجب سردرگمي، سوء ادراك و استفاده نادرست از تفكر انتقادي گشته است. بنابراين از نظر بعضي صاحبنظران اولين گام مهم، همانا برقراري يك مجموعه از مفاهيم روشن براي تشويق رشد تفكر انتقادي و تحليلي در فراگيران است. (دال ، 1983، 56)

2-2- ادبیات و مبانی نظری
1-2-2- تعریف مفاهیم
1-1-2-2- بی تفاوتی اجتماعی
بي تفاوتي اجتماعي در تعريف مفهومي، وضعيتي معرفي شده است كه طي آن، افراد به واسطة عدم اتصال ذهني یا شناختي و عيني یا كنشي با جامعه و هم نوعان، نهادها و ساختارهاي اجتماعي، با بي علاقگي و بي اعتنايي به واقعيت هاي پيرامون از انجام مشاركت اجتماعي- سياسي، مسئوليت هاي اجتماعي، فعاليتهاي دگرخواهانه و درگيري فعال و مدني در مسائل اجتماعي پرهيز مي كنند. بي تفاوتي اجتماعي در تعريف عملياتي بر مبناي دو شاخص مورد توجه قرار گرفته است. نخست، بي تفاوتي در حوزة فعاليت هاي اجتماعي رسمي، مثل مشاركت داوطلبانه در سازمان ها، احزاب و انجمن ها، تمايل به شركت در انتخابات، تعامل با نهادهايي مثل سياست و امثال آن و سپس بي تفاوتي در حوزة فعاليت هاي اجتماعي غير رسمي مثل كنش هاي مشاركتي دگرخواهانه و اعمال نوع دوستانه از قبيل كمك به مستمندان، حمايت از ديگران، توجه به مشكلات اطرافيان و غيره. يعني بي تفاوتي اجتماعي وضعيتي است كه طي آن افراد در جامعه نسبت به همنوعان، اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، و شرايط موجود و آينده دچار بي اعتنايي و بي علاقگي مي شوند. )مظفر، 1381، 87)

2-1-2-2- تفكر انتقادي
پال به نقل از رود در تلاش براي روشن ساختن فرايند تفكر انتقادي مي نويسد كه تفكر انتقادي يك شكل منحصر به فرد و هدفمند تفكر است كه به طور منظم و هدفمند تمرين مي شود. فرد متفكر به تحميل استانداردها و معيارها بر فرايند تفكر پرداخته و از آنها براي بنا نهادن تفكر منطقي استفاده مي كند. (آبراهیمان، 1377، 21)
تعريف تفكر انتقادي از نظر انيس عبارت است از تصميم گيري راجع به اين كه كدام اقدام انجام شود و يا چه چيزي باور شود كه با استفاده از تفكر تعمق آميز و فرد استدلال پردازي انجام مي گيرد. از نظر پال ماهر در تفكر انتقادي از يك مجموع استانداردهاي عقلاني در هنگام تفكر استفاده مي كند كه اين استانداردها فرايند تفكر فرد را هدايت كرده و همچنين تفكر انتقادي او را پرورش مي دهند. از نظر استاهل تفکر انتقادي، پرورش استدلال است. (پیج ، 1996، 65)


2-2-2- تاریخچه
1-2-2-2- بی تفاوتی اجتماعی
در مطالعات اجتماعی از مفهومی چون بی تفاوتی به عنوان یکی از آسیب های مهم در روابط انسانی یاد شده است؛ مفهومی که مصداق های آن در ذهن بسیاری از ما و بر اثر دیدن برخی رفتارها در جامعه نقش بسته و در واقع تجربه شده است. (دیث ، 2000، 67)
رخدادی که یکی از روزهای سال 1964 میلادی در شهر نیویورک آمریکا رخ داد و در آن یک زن پیش چشم 38 تن و در شرایط بی تفاوتی و بی کنشی آنان به قتل رسید، بهانه ای برای پژوهش صاحب نظران مسایل اجتماعی در این باره شد. (دین ، 1969، 4)
بروز آشکارتر و پرشمارتر مصداق های بی تفاوتی در جوامع گوناگون، بر اهمیت بررسی این رفتار اجتماعی افزوده و سبب کاوش ها و بررسی های گوناگون در این پیوند شده است. (بدار، 1380، 54)
در متون جامعه شناسی از رفتار بی تفاوتی به عنوان پدیده ای آسیب شناختی یاد می شود که مانعی مهم در برابر مشارکت سیاسی و اجتماعی و نیز از پیامدهای شهرنشینی در دوران امروزی (مدرن) به شمار می رود. (بریجانیان، 1381، 77)
رشد صنعت و فناوری، توسعه ارتباطات اجتماعی، افزایش افسارگسیخته جمعیت، جابجایی های بزرگ جمعیتی، گسترش شهرنشینی، همسایگی فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متفاوت، گسترش منطق خشک محاسبه گرایانه در سبک زندگی مدرن، عقلانی شدن رفتار و انتخاب انسان ها، تشدید فردگرایی، ضعف نهادها و اعتقادهای مذهبی، از بین رفتن هویت های گروهی و محلی از دید کارشناسان مسایلی است که به نوعی با بی تفاوتی ارتباط می یابد. (بشیریه، 1384؛ 33)

2-2-2-2- تفکر انتقادی
دسته بندی: تحقیق » مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعداد مشاهده: 138 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 45

حجم فایل:132 کیلوبایت

 قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی

  • محتوای فایل دانلودی:
    پیشینه تحقیق با موضوع بی تفاوتی اجتماعی